Ana içeriğe atla
Ana Sayfa

MADDE 1- DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Aşağıdaki tüzük ile kurulan derneğin adı “HAKİKAT, ADALET VE HAFIZA ÇALIŞMALARI DERNEĞİ” olup, kısa adı “HAH” olarak belirlenmiştir. Derneğin Genel Merkezi İstanbul’dadır. Dernek, Genel Kurul kararıyla temsilcilik açabilir.

MADDE 2- DERNEĞİN AMAÇ VE İLKELERİ

A) DERNEĞİN AMACI

Derneğin temel amacı, insan hakları ihlallerine ilişkin hakikatlerin ortaya konulması, adaletin sağlanması ve toplumsal hafızanın güçlenmesini destekleyerek demokratikleşmeye katkı sağlamaktır.

B) DERNEĞİN FAALİYET ALANI

Dernek, faaliyetlerini amaçlarına yönelik dört temel alan üzerinden yürütmektedir.

 1. Hakikatlerin ortaya çıkarılmasına yönelik, yaşanan insan hakkı ihlallerinin uluslararası standartlara uygun bir şekilde belgelenmesi ve raporlanmasını sağlar.
 2. Hak ihlallerine uğramış grupların adalete erişiminin sağlanmasına yönelik hukuki çalışmalar yürütür.
 3. Derneğin ürettiği bilginin kamusal dolaşıma sokulması, kamu otoritesi nezdinde savunulması ve sivil toplum aktörlerince benimsenmesine yönelik faaliyetleri koordine eder.
 4. Dernek ayrıca karşılıksız yardım faaliyetleri yapar ve kâr amacı gütmez.

C) DERNEĞİN İLKELERİ

Hakikat, Adalet ve Hafıza Çalışmaları Derneği (HAH);

 1. Hükümet dışı, gönüllü, devletlerden, hükümetlerden ve siyasi partilerden bağımsız bir örgüt olarak; insan haklarının evrenselliği ve bölünmezliği prensibi ışığında, ırk, dil, din, renk, cinsiyet, siyasi görüş ve benzeri nedenlerle uygulanan her türlü ayrımcılığa ve şiddete karşı mücadele eder, her zaman ve her koşulda savaşa ve militarizme karşıdır, barış hakkını savunur.
 2. Dünyanın her yerinde ve her koşulda, istisnasız olarak, kime uygulanırsa uygulansın, ölüm cezasına, işkenceye karşıdır. Her yerde, her koşulda, herkes için adil yargılanma ve savunma hakkını, ifade, düşünce ve inanç özgürlüğünü koşulsuz ve sınırsız olarak savunur.
 3. Uluslararası hukuk metinlerinde tanımlı kişisel, siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel haklar ile dayanışma haklarını bir bütün olarak benimser ve savunur.

MADDE 3- DERNEĞİN ÇALIŞMA ALANI

Hakikat, Adalet ve Hafıza Çalışmaları Derneği (HAH);

 1. Toplumun geçmişte yaşananları öğrenmesine, suçluların saptanmasına ve yargılanmasına, mağduriyetlerin tazminine katkı sağlayacak her türlü faaliyeti yürütmek,
 2. Derneğin amacına uygun olarak, bağımsız veya başka kuruluşlarla ortaklaşa toplantılar, belgeseller, televizyon programları, internet siteleri, kültür sanat etkinlikleri, açık oturumlar, konferanslar, seminerler, paneller, sempozyumlar, eğitim çalışmaları, her türlü toplantı ve gösteriler,  araştırma ve yayınlar yapmak; akademik çalışmalar yürütmek; yarışmalar düzenlemek; ödüller koymak ve vermek.
 3. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
 4. Yönetim Kurulu kararıyla dernek amaçlarıyla ilişkili davalara müdahil olmak,
 5. Dernek amaçlarının gerçekleşmesinde ihtiyaç duyduğu takdirde ve sadece bu amaçların gerçekleşmesi iin sınırlı ölçüde iktisadi, ticari işletmeler kurmak ve işletmek; her türlü taşınır taşınmaz mal atıp satmak, kiralamak ve taşınmazlarla ilgili her türlü hukki tasarrufta bulunmak,
 6. Yardım toplama faaliyetinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabu letmek,
 7. Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım almak ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunmak,
 8. Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,
 9. Benzer amaç taşıyan ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, gerektiğinde yurt dışında şube ve temsilcilik açmak.

ÜYELİK, GİRME, ÇIKMA, ÇIKARILMA VE ÜYELİĞİN DÜŞMESİ

MADDE 4- DERNEK ÜYELİĞİ

 1. Dernekler Yasası’nın öngördüğü koşulları taşıyan, derneğin amaç ve ilkelerini benimsemiş ve bu doğrultuda çalışmayı kabul etmiş kişiler derneğe üye olabilir.
 2. Yönetim Kurulu, insan hakları mücadelesine yaptığı katkılardan dolayı gerekli gördüğü kişilere derneğin Onur üyeliğini verebilir. Onur üyeleri Genel Kurul toplantılarına katılabilir ve görüş açıklayabilirler, ancak oy kullanma ve dernek organlarına seçilme hakları yoktur.

MADDE 5- DERNEĞE GİRME

Üye olmak isteyenler iki Yönetim Kurulu üyesinin referansıyla başvurur ve üye giriş bildirimini doldurur. Yönetim Kurulu otuz gün içinde başvuruları karara bağlar ve başvuru sonucunu sahibine yazılı olarak bildirir.

MADDE 6- ÜYENİN HAKLARI ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Üyenin Yükümlülükleri

Her üye, derneğin amacına ve tüzükte belirtilen ilkelerine uygun davranmak, özellikle dernek ilkelerine aykırı davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

Üyelik giriş aidatı 6 TL ve yıllık aidat miktarı 120 TL’dir.  Üyelik giriş aidatı ve yıllık ödentisi her yıl Yönetim Kurulu tarafından yeniden belirlenir. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır.

MADDE 7- DERNEKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA

 1. Her üye, ayrılma isteğini yazılı olarak bağlı bulunduğu şubeye bildirmek koşuluyla dernekten ayrılabilir.
 2. Dernek amacına-ilkelerine aykırı ifade ve davranışta bulunanlarla, dernek çalışmalarını aksatan kişiler dernekten çıkarılır.
 3. Üyelikten çıkarılma kararı, üyenin yazılı savunması da alınarak, Yönetim Kurulu tarafından verilir. Bu karara karşı Genel Kurul’a itirazda bulunulabilir. Genel Kurul kararı kesindir.
 4. Üyenin ölmesi, üyeliğe ilişkin yasal engellerin doğması veya yasal koşulların yitirilmesi, üyelik ödentisinin uyarıya rağmen 30 gün içinde ödenmemesi durumunda Yönetim Kurulu kararıyla üyeliğe son verilebilir.

MADDE 8- DERNEĞİN ORGANLARI

Derneğin organları şunlardır:

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetleme Kurulu

MADDE 9- GENEL KURULUN KURULUŞU

Genel Kurul, derneğin en yetkili organıdır, tüm üyelerden oluşur.

MADDE 10- GÖREV VE YETKİLER

Genel Kurul,

 1. Dernek organlarını seçmek;
 2. Dernek tüzüğünü değiştirmek;
 3. Dernek organlarının raporlarını incelemek, değiştirerek kabul etmek, bu kurulları aklamak ya da haklarında dava açmaya yetki vermek;
 4. Yönetim Kurulu üyelerine, gerekli görülen hallerde, ücret ve diğer ödemeler yapılmasını karara bağlamak, borçlanmaya karar vermek;
 5. Derneğe gerekli taşınır ve taşınmaz malların alınıp satılması, kiralanıp kiraya verilmesi, taşınmazla ilgili her türlü hukuki tasarrufta bulunulması için Yönetim Kurulu’na yetki vermek;
 6. Dernekten çıkarılan üyelerin itirazlarını incelemek ve karara bağlamak;
 7. Derneğin feshine karar vermek;
 8. Dernekler Kanunu ve diğer ilgili mevzuatta Genel Kurul’a verilmiş görevleri yerine getirmek görev ve yetkilerini haizdir.

MADDE 11- GENEL KURULUN OLAĞAN TOPLANTISI

Genel Kurul olağan ve olağanüstü olmak üzere iki türlü toplanır. Olağan toplantılar iki yılda bir KASIM ayı içinde yapılır. Dernek organları iki yıl için seçilir.

MADDE 12- GENEL KURULUN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISI

Yönetim Kurulu ya da Denetleme Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde yahut dernek üyelerinin üçte birinin yazılı isteği üzerine Genel Kurul olağanüstü toplanır.

Denetleme Kurulu’nun veya dernek üyelerinin üçte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurul’u bir ay içinde toplantıya çağırmadığı takdirde dernekler mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

MADDE 13- GENEL KURULUN TOPLANTIYA ÇAĞIRILMASI

Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul’a katılacak üyeler en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bildirilmek suretiyle yazılı veya elektronik posta ile veya yerel bir gazetede ilan edilerek toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının ne gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günüyle ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı başka nedenle geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakma nedenleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.

Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

MADDE- 14 TOPLANTI YERİ

Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.

MADDE 15- GENEL KURUL TOPLANTI YETER SAYISI

Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

MADDE 16- GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILIŞI

Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantıya katılan üyelerin kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilen kişiler tarafından kontrol edilir. Üyeler Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

15. maddede belirtilen tam sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan yardımcısı ile kâtip seçilir.

Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanı’na aittir. Kâtipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu’na verilir.

MADDE 17- GENEL KURUL TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

MADDE 18- GENEL KURULDA OY VERME VE KARAR ALMA USULÜ

Tüm dernek üyeleri Genel Kurul’a katılabilir ve oy kullanabilirler. Tüzük değişikliği ve fesih kararları üçte iki; bunun dışındaki kararlar katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Eşitlik halinde Başkan’ın katıldığı taraf çoğunluğu sağlar. Dernek organlarının seçimi gizli oy açık sayımla yapılır.

MADDE 19- YÖNETİM KURULUNUN KURULUŞU

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından gizli oy açık sayımla iki yıl için seçilecek 5 asil ve aynı sayıda yedek üyeden oluşur.

MADDE 20- YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim Kurulu,

 1. Derneğin amacının gerektirdiği çalışmaları yapmak, kararlar almak ve bunları uygulamak;
 2. Derneğin bütçesini uygulamak, yeni bütçeyi tasarlamak veya kayıtları yürütmek;
 3. Dernek Genel Kurulu’nu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak;
 4. Genel Kurul toplantılarının gündemini hazırlamak;
 5. Derneğin çalışmalarına ilişkin Genel Kurul’da alınan kararları yürütmek;
 6. Gerekli bulduğu konularda ve alanlarda komisyonlar, kurullar, komiteler kurmak ve kaldırmak;
 7. Dernek işlerini yürütmek üzere dernek üyelerinden bir ya da birkaçına görev ve yetki vermek;
 8. Derneğin iç işleyişine ve özellikle kuracağı komisyonlar, kurullar, komitelerin işleyişine ilişkin iç yönetmelikler hazırlamak ve yürürlüğe koymak;
 9. Dernek adına dava açmaya karar vermek, açılacak davada husumete ehil olmak;
 10. Derneğin yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılmasına ya da ayrılmasına karar vermek;
 11. Gerekli gördüğünde bir üye hakkında, yazılı savunmasını da alarak, disiplin koğuşturması yapmak ve uyarma, kınama, geçici çıkarma ya da üyelikten çıkarma cezalarından birini verebilmek;
 12. Derneğin harcamalarında bizzat Başkan ya da Sekreter ve Sayman’ın birlikte imzalaması gereken miktar ile Sekreter ve Sayman’ın tek başına imzalamalarının yeterli olacağı miktarı belirlemek;
 13. Dernekler Kanunu, ilgili mevzuat, hazırlanacak iç yönetmelik ve Genel Kurul kararlarından doğan başka her türlü çalışmaları yapmak görev ve yetkilerine haizdir.

MADDE 21- YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Yönetim Kurulu 3 ayda bir kez olağan, Başkan’ın ya da üyelerden üçünün çağrısı üzerine de olağanüstü olarak toplanır. Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi aralarından birer Başkan, Sekreter ve Sayman seçer. Başkan, Yönetim Kurulu adına derneği temsil eder. Sekreter, derneğin bütün yönetim ve yazı işlerini yürütür. Sayman, derneğin mali işlerini yürütür ve hesaplarını tutar. Özürsüz olarak üst üste üç ya da yılda toplam altı toplantıya gelmeyen üye çekilmiş sayılır.

MADDE 22- DENETLEME KURULUNUN KURULUŞU VE GÖREVLERİ

Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından gizli oy açık sayımla iki yıl için seçilecek üç asil ve aynı sayıda yedek üyeden oluşur.

Denetleme Kurulu, derneğin, tüzüğünde gösterilen amaçların gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini; defter, hesap ve kayıtların mevzuata uygun olarak tutulup tutulmadığını dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunar.

MADDE 23- İÇ DENETİM VE ŞEFFAFLIK

Genel Kurul ve Yönetim Kurulu tarafından denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Bağımsız denetim kuruluşuna denetim yaptırılması Denetim Kurulu’nun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Üyelere ve kamuoyuna yönelik en geniş mali şeffaflık amaçlanır.

MADDE 24- GELİRLER VE MALLAR

Derneğin gelirleri, üyelik aidatları, bağışlar ve diğer gelirlerdir. Sadece amacını gerçekleştirebilmek ve yapacağı çalışmaları sürdürebilmek için taşınır ve taşınmaz mal edinebilir, gelirini dernek amacına uygun olan toplum yararına işlerde kullanmak üzere sınırlı ölçüde ticari faaliyetlerde bulunabilir.

MADDE 25- DERNEK TÜZÜĞÜNÜ DEĞİŞTİRMEK

Dernek tüzüğü, Yönetim Kurulu ya da üyelerinin beşte birinin yazılı teklifi üzerine Genel Kurul’a katılan üyelerin üçte iki (2/3) kabul oyuyla değiştirilir.

MADDE 26- DERNEĞİN FESHİ

Derneğin feshine dernek Genel Kurulu karar verir. Bu amaçla yapılacak ilk toplantıya, tüzüğe göre Genel Kurul’a katılma hakkı olan üyelerin en az üçte ikisinin katılması şarttır. Bu suretle çoğunluk elde edilemediği takdirde ikinci kez toplanmak için çağrı yapılır. Bu çağrı üzerine toplanacak üyeler, sayıları ne olursa olsun fesih konusunu görüşebilir. Fesih hakkında karar, hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınır.

MADDE 27- FESİH SONUNDA MALLARIN TASFİYESİ

Derneğin feshine karar veren Genel Kurul, dernek mallarının tasfiyesi için üç kişilik bir komite seçer. Bu komite dernek mallarını, alacak ve borçlarını saptar; alacaklarını alır, borçlarını öder. Fesih durumunda mallar kâr amacı gütmeyen ve dernek ile benzer amaçlara sahip (eğitim, yardım faaliyetleri, insan hakları) toplum yararına çalışan bir kuruluşa devredilir. Feshe karar veren Genel Kurul, malların hangi kuruluşa devredileceğine de karar verir.

MADDE 28- HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Bu tüzükte belirtilmeyen konularda Dernekler Kanunu’na ve ilgili diğer mevzuata göre hareket edilir.

MADDE 29- DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanmayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.